อาณาเขตและเขตติดต่อที่ตั้ง


อำเภอท่าวุ้ง มีพื้นที่ ประมาณ 242.2 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางขามไหลผ่าน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาหินอ่อน คือเทือกเขาสมอคอน
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง