ทรัพยากรสาธารณสุข ( สถานพยาบาล , บุคลากร และจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย )


สถานพยาบาล

- สถานบริการสาธารณสุข

- โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลท่าวุ้ง) 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รวมถ่ายโอนให้ท้องถิ่น) จำนวน 12 แห่ง

- คลีนิกแพทย์ จำนวน 4 แห่ง - คลีนิกทันตแพทย์ จำนวน 2 แห่ง - คลีนิกพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 9 แห่ง

- ร้านขายยา (ขย.1 เภสัช = 7, ขย.2 พยาบาล = 3) จำนวน 10 แห่ง

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 128 แห่ง

- คลินิกการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 แห่ง

- จำนวนบุคลากร

- แพทย์ จำนวน 4 คน

- ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน

- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 8 คน

- เภสัชกร จำนวน 4 คน

- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 คน

- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 74 คน

- นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน

- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 20 คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 11 คน

- นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 คน

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน

- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน

- นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน

- นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 คน

- ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน '

- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 คน

- พกส. จำนวน 45 คน

- เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 คน

รวม 214 คน