ตารางอัตราส่วนพึ่งพิง ปี 2554-2556


   อัตราส่วนพึ่งพิงรวมเท่ากับ 52.47 กล่าวคือ ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุรวม 52.47 คน โดยเป็นวัยเด็ก 23.93 คน วัยสูงอายุ 28.54 คน จะเห็นว่าอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุมากกว่าอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก