ตารางแสดงจำนวนและร้อยละประชากรอำเภอท่าวุ้ง จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ณ กรกฎาคม 2557