โครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่

 

- การคมนาคม อำเภอท่าวุ้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ตามถนนเส้นสายลพบุรี-สิงห์บุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวกรุงเทพฯประมาณ 130 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่จังหวัดลพบุรีตลอด 24 ชั่งโมง

- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน

อาชีพหลักของประชากร อำเภอท่าวุ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด คือทำนา ทำสวน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 138,284 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 7,586 ครอบครัว รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป (ข้อมูลจากเกษตรกรอำเภอ)

- การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ จำนวน 57 โรงงาน การพาณิชย์

- มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง * ขนาดใหญ่ จำนวน 12 แห่ง * ขนาดเล็ก จำนวน 22 แห่ง

- ปั๊มแก็ส จำนวน 1 แห่ง

- โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 3 แห่ง

- สถานบริการสปา/นวดแพทย์แผนไทย จำนวน 0/4 แห่ง

- การแบ่งเขตการปกครอง พื้นที่ และประชากร อำเภอท่าวุ้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน 13,067 หลังคาเรือน จำนวนประชากร

- ประชากรชาย 23,926 คน

- ประชากรหญิง 25,847 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 49,771 คน

- สถานีตำรวจภูธร 3 แห่ง

- เทศบาลตำบล 5 แห่ง

- องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง

- กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ๑๒ แห่ง สถานการศึกษา / โรงเรียน / วัด โรงเรียนประถมศึกษา

- สังกัดรัฐบาล จำนวน 28 แห่ง

- สังกัดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

- สังกัดท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา

- สังกัดรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง - สังกัดเอกชน จำนวน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน - สังกัด อบต. จำนวน 20 แห่ง

- สังกัด เทศบาล จำนวน 6 แห่ง วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 39/2 แห่ง วัดร้าง จำนวน 1 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง