อำเภอท่าวุ้ง มีประชากรทั้งสิ้น 49,773 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 0.78 ต่อปี และอำเภอท่าวุ้ง ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 18.72 และเมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุ พบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็ก (มีผู้สูงอายุ 119 คน ต่อเด็ก 100 คน)